kulturno-istoriski004
Културноисториските пројави и процеси во Струмица и струмичко во XI и XII век

kulturno-istoriski005
Општествено-политичките, црковно-релогиозните и културните прилики во Струмица и струмичко за времето на Самоиловата држава

kulturno-istoriski006
Проникнувањето на ранохристијанската традиција и заживувањето на монаштвото во Струмица и струмичко

kulturno-istoriski008
Традиционална архитектура во Струмица и струмичко

kulturno-istoriski009
Судењето на Св. Петнаесет Тивесриополски (Струмички) свештеномаченици

samoilova-drzava002
Самоиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија

strumica-i-strumicko003
Струмица и струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор

zbornik-na-trudovi001
Зборник на трудови

Untitled

Оружје и воена опрема од Збирката на Завод и музеј – Струмица

penka001

Занаети во врска со облекувањето во Струмица од крајот на 19 до средината на 20 век

penka003

Велигденски обичаи и традиционално шарење велигденски јајца

penka002

Ткаенини од Струмичкиот крај

 

1 001

Зборник на трудови

2 001

Културно историско наследство на Струмица и Струмичко

 

3 001

Зборник на трудови

4 001

Музејски летопис – зборник на трудови по повод 65 години “Завод и музеј” – Струмица