kulturno-istoriski004
Културноисториските пројави и процеси во Струмица и струмичко во XI и XII век

kulturno-istoriski005
Општествено-политичките, црковно-релогиозните и културните прилики во Струмица и струмичко за времето на Самоиловата држава

kulturno-istoriski006
Проникнувањето на ранохристијанската традиција и заживувањето на монаштвото во Струмица и струмичко

kulturno-istoriski008
Традиционална архитектура во Струмица и струмичко

kulturno-istoriski009
Судењето на Св. Петнаесет Тивесриополски (Струмички) свештеномаченици

samoilova-drzava002
Самоиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија

strumica-i-strumicko003
Струмица и струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор

zbornik-na-trudovi001
Зборник на трудови

[/span3][/columns]