Почетоците на функционирањето,  на одделот за конзервација  зпочнува со  новиот организациониот концепт,делување во културата  кога на институциите  со нов закон во 1978 година  им е наложено  нови организацијски поставености на   музеите во кои  се започнува со нов облик на  делување истражување проучување и заштитно техничка административна и физичка заштита, конзервација на движното и недвижното културното наследсво не само во градот туку и надвор од него. Во оваа смисла доага и до применување на оваа иституција  од Народен Музеј воЗавод за заштита на спомениците на културата и Музеј во Сртрумица.  Ова пак значеше и делување на пет одели мегу кој е и одделот за конзервација. Untitled1 Во рамките на оваа организацијска концепираност на оваа институција заради отсуство на  стручно квалификуван кадар а за отпочнување и функционирање на овој оддел направена е стручна обука на едно лице за конзервација за движно  културно наследсво и стручно лице  за  недвижно. Во оваа смисла во соработка со Музејот на макединија во и по 1981 г  во соработка со еминентни конзерватори заштитари на   движни недвижни културни добра предмети  и архитектонски објекти од сакрален и профан карактер  особено со кадровското екипирање на институцијата  по 1981 г и потоа  во одлелот делуваат вкупно  4 лица на полето на непосредната заштитатитата, конзервација и презентацијата  обемното количество на културното наследство од движна и недвижна природа кои цивилизациско историјските текови ги напластило во овој регион од Македонија, Во овој поглед исконзервирани се големUntitled број на разнолик вид и број на културно наследство архитектонски објекти и движно културно наследсво во чија основа е фиксиран креативниот дух на популациите кои живеле на овој дел од Македонија а кој содржат  елементи и специфики типични и препознатливи одлики за овој дел од Македонија. Градежно стилските особености во недвижното  и видот на материјалните облици и намената и големината на експонатите . Во овој поглед извршено е конзервација  на објекти од различни  временски периоди на верски воени и стамбени трговско  со хронологија од 3 век до средината на 20 век. како конзрвација на над илјада предмети со разнолика намена вид и материјал,  изработени од метал, дрво, кожа, камен, керамика и стакло а со ултилитарна духовна и воена намена и креирани како оружје, накит, сликарско  градежно скулпторски израз  кои содржат елементи на креативност и односи  на популациите  лугето кон естетското, духовното и безбедното опстојување во овој регион,  Работните конзерваторски активности институцијата  ги остваруварува со 3 стручни лица.