Адреса:

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Струмица
27ми Март бр. 2
2400 Струмица
Република Македонија

Телефон:

+389 34 345 925

Службено лице во НУ Завод и Музеј – Струмица кое посредува со информации од јавен карактер или имател на информации од јавен карактер е м-р Зоран Рујак