НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица

Одделение Архитектура

  1. Тасева Славица- архитект

Одделение Археологија:

  1. Секулов Ване- археолог
  2. Рујак Зоран- археолог
  3. Цветанов Душко- археолог

Одделение Етнологија:

  1. Сувариев Илија- етнолог
  2. Мишева Пенка – етнолог

Одделение Конзервација:

  1. Маглешев Никола – конзерватор

Одделение Историја на уметност

  1. Ташева Радмила- историчар на уметносa

Одделение Историја:

  1. Ѓоргиев Васил- историчар
  2. Ѓоргиев Бранко- историчар

 

Костадинова Зорица-тех.документатор

Манева Васка-  тех. документатор

Велковска Вида водич-документатор

Ѓоргиева Василка- правник

Иванова-Пераклиева- Роза  документатор