НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица

Директор – Ацо Манински

Одделение Архитектура

 1. Тасева Славица- архитект
 2. Орцева Симона – архитект

Одделение Археологија:

 1. Секулов Ване- археолог
 2. Рујак Зоран- археолог
 3. Цветанов Душко- археолог

Одделение Етнологија:

 1. Сувариев Илија- етнолог
 2. Мишева Пенка – етнолог

Одделение Конзервација:

 1. Маглешев Никола – конзерватор

Одделение Историја на уметност

 1. Василева Магдалена – историчар на уметносa

Одделение Историја:

 1. Ѓоргиев Васил- историчар
 2. Ѓоргиев Бранко- историчар

 

Костадинова Зорица-тех.документатор

Манева Васка-  тех. документатор

Велковска Вида водич-документатор

Пијаманова Јасмина – музејски водич

Иванова-Пераклиева- Роза  документатор

Даниела Дончева – фотограф

Ѓоргиева Василка- правник

Граматикова Јулија – Соработник за човечки ресурси

Јованов Ване – Соработник за материјално финансиско работење, соработник за јавни набавки

Димитриевски Александар  – Благајник – самостоен референт, главен благајник

Поп – Димитрова Билјана – Тех. Секретар – соработник

Секулов Весна – архивар