НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица

Одделение Архитектура:

 1. Цицимов Александар – архитект
 2. Тасева Славица- архитект

Одделение Археологија:

 1. Секулов Ване- археолог
 2. Рујак Зоран- археолог
 3. Цветанов Душко- археолог

Одделение Етнологија:

 1. Сувариев Илија- етнолог
 2. Мишева Пенка – етнолог

Одделение Конзервација:

 1. Маглешев Никола – конзерватор

Одделение Историја на уметност

 1. Ташева Радмила- историчар на уметносa

Одделение Историја:

 1. Ѓоргиев Васил- историчар
 2. Ѓоргиев Бранко- историчар

 

Костадинова Зорица-тех.документатор

Манева Васка-  тех. документатор

Велковска Вида водич-документатор

Ѓоргиева Василка- правник

Иванова-Пераклиева- Роза  документатор