UntitledГалерија на  икони е оформена  со цел да се презенрира сликарската  активност  во Струмичко од 15 век  до првите децении на 20 век . Галеријата е отворена 2000 година. Сместена е во приземниот дел од новата црква  посветена на светите 15 Тивериополски маченици изградена во 1971 год а проектирана од Стојан Коцев. Црквата  е  лоцирана  североистоично вo дворот на археолошкиот локалитет  Св.15 Тивериополски маченици  Струмица. Галеријата на икони ја сочинуваат 66 икони со различни димензии од  9 струмички православни цркви од градот и околината, како и царски двери, плаштеница и обредни предмети, 10 богослужбени книги, 5крстови,2 сликани  манели, 4 кандила, 3 кадилници, една  метална чинија и еден свеќник. Сите наброени предмети посебно  се конзервирани  2000 година со финансиска поддршка на Министеството на културата на Македонија  со цел да се  заштитат од пропаѓање и отуѓување.  Целосно изложени дела и експонати изнесува вкупно 94 предмети. Во иконописот се застапени  стилско-ликовни белези на поствизантиската уметност, левантскиот барок и неоромантизам.Дел од  наброените  сликарски творби  се од зографи од Струмица и источна Македонија, ГлигоријUntitled12
Пецанов, Коста Иван Вангелов, Димитар Беровски и други. Обредните предмети од  се од    кујунџии  од градот Струмица. Покрај струмичките застапени се дела и на  зографи по потекло од  Пиринска, Вардарска  и Егејска    Македонија.  Иконите се изработени со сликање со полумасна темпера, a предметите со гравирање, печатење, цизелирање и лиење.Експонатите, сликарските дела и обредните предмети потекнуват од црквите: ,,Св.40маченици,, во Банско, ,,Св.Атанасиј,, во Босиловo, ,,Св.Богородица,, во Вељуса,,,Св.Леонтиј,,во Водоча,,,Св.Илија,, во  Габрово, ,,Св.Кирил и Методиј,, во Струмица, ,,Св.Илија,, во Нивичино,   ,,Св.Спас,, во Колешино, ,,Св.Тројца,, во Дабиле, ,,Св.Ѓорги,, во Ново Село  и ,, Св.Илија,, во Балдовци – струмичко.За експонираните  икони и обредни предмети  испечатени се два каталога а автори се академик Цветан Грозданов, Фроска Јовева, Живко Велковски и РадмилаТашева.